Pravice in dolžnosti bolnika

Spoštovani pacienti.

Ohranjevanje in obnavljanje človekovega zdravja in življenja je ena najpomembnejših vrednot, ki ji v Ortopedski bolnišnici Valdoltra predano sledimo. Naša dolžnost in odgovornost je, da pacientom zagotovimo strokovno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo ter omogočimo enakopraven in primeren dostop do zdravstvenih storitev oziroma obravnave.

V skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008, v nadaljevanju: ZPacP) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov zagotavljamo uresničevanje pacientovih pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev.  Po tem zakonu so pacientom zagotovljene naslednje pravice:

1. Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,

2. Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,

3. Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,

4. Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,

5. Pravica do spoštovanja pacientovega časa,

6. Pravica do obveščenosti in sodelovanja,

7. Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,

8. Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,

9. Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,

10. Pravica do drugega mnenja,

11. Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,

12. Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,

13. Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,

14. Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

 

Bolj podrobno o pravicah in tudi obveznostih pacientov, ki jih določa ZPacP najdete v knjižici, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Postopek za vložitev zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic

Zakon o pacientovih pravicah vam omogoča v primeru, da ste nezadovoljni z našo zdravstveno oskrbo ali z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. Najprej se lahko obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se z njim pogovorite in skušate najti rešitev.

Če s pojasnili niste zadovoljni, vas seznanjamo s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic zahtevo vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic.

 

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic v Ortopedski bolnišnici Valdoltra

Direktor
Radoslav Marčan, dr.med.
spec.ortoped
Tel: (05) 6696-237

 

Rok za vložitev prve zahteve

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

 

Kako vložim prvo zahtevo?

Prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko podate pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik ali pisno (obrazec OBR 100-008). Zahtevo lahko podate v tajništvu direktorja zavoda oziroma v tajništvu uprave, vsak delavnik od 8. do 14. ure. Zahtevo lahko pošljete po pošti na naslov Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, ali po faksu 05/6527-185 ali 05/6527- 180, ali po elektronski poti info@ob-valdoltra.si .

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:

 • osebno ime,
 • naslov,
 • kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
 • čas in kraj domnevne kršitve,
 • morebitne posledice domnevne kršitve ter
 • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan.

 

Kako poteka obravnava prve zahteve?

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:

 • zahtevi v celoti ugodi,
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
 • ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne,
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo.

 

Ustna obravnava

Če vas pristojna oseba povabi na ustno obravnavo, bo opravila pogovor z vami in udeleženim zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve. Na pogovor se lahko povabi tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebna znanja s področja kršitve, lahko pa se opravi še pregled zdravstvene dokumentacije.

O poteku ustne obravnave se zapiše zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba. Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku. Pristojna oseba vas mora poučiti o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

 

Zastopnik pacientovih pravic

Pacienti lahko v primeru kršitve pravic pomoč poiščejo tudi pri zastopniku pacientovih pravic. Informacije o zastopnikih najdete tukaj.

 

Pacientove dolžnosti

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene obravnave je pacient dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvene dejavnosti o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

 

Zdravnik v skladu z Zakonom o zdravniški službi ni odgovoren za potek zdravljenja pacienta, kadar slednji:

 • zdravniku navaja neresnične podatke o svojem zdravstvenem počutju,
 • ne ravna po navodilih zdravnika,
 • ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.

 

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov